วันพุธที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2559

กรมธรรม์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Policy)

กรมธรรม์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Policy)


"กรุงเทพประกันภัย" จัดทำ e-Policy พัฒนาระบบให้บริการจัดส่งกรมธรรม์ทางอีเมล คุ้มครองทันที เคลมได้เลย

บมจ.กรุงเทพประกันภัย หรือ BKI แจ้งว่า บริษัทได้จัดทำโครงการพัฒนาระบบการให้บริการกรมธรรม์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Policy) ซึ่งเป็นกรมธรรม์รูปแบบใหม่ที่ใช้ในการจัดส่งผ่านทางอีเมลให้แก่ลูกค้า เพื่อเป็นทางเลือกสำหรับลูกค้าที่ต้องการต่ออายุกรมธรรม์หรือทำประกันภัยใหม่ สามารถเลือกรับเอกสารความคุ้มครองทางอีเมล แทนการจัดส่งชุดเอกสารตามปกติ ซึ่งจะอำนวยความความสะดวกให้แก่ลูกค้ามากยิ่งขึ้น

สำหรับโครงการ e-Policy ยังมีส่วนช่วยรักษาสิ่งแวดล้อม โดย 1.ลูก ค้าจะได้เอกสาร ใบแจ้งเบี้ยประกันภัย เอกสารแนบท้าย ในรูปแบบซอฟต์ไฟล์ผ่านทางอีเมลได้อย่างรวดเร็วยิ่งขึ้น ลดระยะเวลาการรอคอยเอกสาร 2.สามารถ เคลมได้ทันทีแม้ไม่มีชุดเอกสาร โดยลูกค้าสามารถจัดเก็บ e-Policy ไว้เป็นหลักฐานอ้างอิง ช่วยลดพื้นที่การจัดเก็บเอกสาร และลดความเสี่ยงการสูญหายของกรมธรรม์ประกันภัย และ 3.ช่วย รักษาสิ่งแวดล้อมจากการลดการใช้กระดาษในการออกกรมธรรม์ประกันภัย

โดยระยะแรก บริษัทได้เริ่มจัดทำ e-Policy สำหรับประกันอัคคีภัย และประกันภัยรถยนต์ ภาคสมัครใจทุกประเภท ส่วนประกันภัย พ.ร.บ. จะยังดำเนินการจัดส่งเอกสารฉบับจริงให้แก่ลูกค้าภายหลังไว้ใช้เป็นหลักฐานการชำระภาษีรถยนต์ต่อไป.

ที่มา : หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ -- พฤหัสบดีที่ 4 สิงหาคม 2559