วันพฤหัสบดีที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558

ประกันภัย คือ

ประกันภัย (Insurance)

ประกันภัยรถยนต์


ประกันภัย (Insurance) คือ การบริหารความเสี่ยงภัย

ซึ่งโอนความเสี่ยงภัยของผู้เอาประกัน (Insured)ไปยังผู้รับประกัน (Insurer)
เมื่อความเสียหายเกิดขึ้น ผู้รับประกันจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทน(compensation)
ตามความคุ้มครองในกรมธรรม์ (policyholder)
ให้กับผู้รับผลประโยชน์ (Beneficiary)โดยผู้เอาประกันต้องเสียเบี้ยประกันให้แก่ผู้รับประกันตามที่ตกลงกัน


ประกันภัย (Insurance) มีองค์ประกอบ 3 ส่วน คือ

1.ผู้รับประกัน (Insurer)
2.ผู้เอาประกัน (Insured)
3.ผู้รับผลประโยชน์ (Beneficiary)


กรมธรรม์ (policyholder)

คือ หนังสือสัญญา ที่ระบุเงื่อนไขในการคุ้มครอง  ซึ่งผู้รับประกันให้ไว้แก่ผู้เอาประกัน


ประกันภัย เป็นสัญญาต่างตอบแทนที่ถูกต้องตามกฎหมาย

คู่สัญญามีหน้าที่ต้องรับผิดชอบต่อกัน
ผู้รับประกัน มีหน้าที่คุ้มครองผู้เอาประกันตามรายละเอียดในกรมธรรม์ เมื่อมีความเสียหายเกิดขึ้น
โดยจ่ายค่าสินไหมทดแทนให้กับผู้รับประโยชน์ ตามข้อกำหนดในกรมธรรม์
ผู้เอาประกัน มีหน้าที่ชำระค่าเบี้ยประกัน ตามที่ระบุไว้ในกรมธรรม์


ประกันภัย แบ่งตามธุรกิจประกันภัย ได้ 2 ประเภท คือ

1.การประกันชีวิต  ( Life Insurance )
2.การประกันวินาศภัย  ( Non-Life Insurance )


ประกันชีวิต แบ่งออกได้ดังนี้

-ประกันชีวิตแบบชั่วระยะเวลา
-ประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์
-ประกันชีวิตแบบตลอดชีพ
-ประกันชีวิตแบบบำนาญหรือแบบเงินได้ประจำ


ประกันวินาศภัย แบ่งออกได้ดังนี้

-ประกันอัคคีภัย
-ประกันภัยรถยนต์
-ประกันภัยทางทะเลและขนส่ง
-ประกันภัยเบ็ดเตล็ด

หน่วยงานของรัฐ ที่รับผิดชอบดูแลการประกันภัย คือ
"สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริม การประกอบธุรกิจประกันภัย(คปภ.)"


ประกันภัยรถยนต์ ราคาถูกที่สุด
Click ที่นี่ >>>
ประกันภัยรถยนต์ ราคาถูกที่สุด <<<