วันพฤหัสบดีที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2558

ผู้เอาประกันภัย

ผู้เอาประกันภัย

ผู้เอาประกันภัย ( Insured )

คือ คู่สัญญาซึ่งตกลงจะส่งเบี้ยประกันภัยจำนวนหนึ่งให้ผู้รับประกันภัยเมื่อเกิดมีภัยขึ้น ผู้รับประกันภัยจึงจะจ่ายค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้เอาประกันภัย

ประมวลกฏหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 863 บัญญัติว่า

อันสัญญาประกันภัยนั้น ถ้าผู้เอาประกันภัยมิได้มีส่วนได้เสียในเหตุที่ประกันภัยไว้นั้นไซร้ ท่านว่าย่อมไม่ผูกพันคู่สัญญาแต่อย่างหนึ่งอย่างใด”

ผู้เอาประกัน จะต้องมีส่วนได้เสียในเหตุที่ประกันภัย

หากผู้เอาประกันไม่มีส่วนได้เสียในเหตุที่ประกันภัย จะทำให้การประกันภัยกลายเป็นการพนันและอาจเกิดการทุจริต จงใจก่อให้เกิดความสูญเสียหรือความเสียหาย จึงเป็นการป้องกันการจงใจก่อให้เกิดการวินาศภัย แก่ทรัพย์ที่เอาประกัน หรืออันตรายที่อาจเกิดแก่ผู้เอาประกันชีวิต เพื่อที่จะได้รับค่าสินไหมทดแทนโดยทุจริต


ผู้มีส่วนได้เสียในเหตุที่ประกันภัย

หมายถึง เมื่อมีเหตุการณ์เกิดขึ้น ผู้ใดมีส่วนที่จะได้รับประโยชน์หรือมีส่วนที่จะต้องเสียหายในเหตุการณ์นั้น ผู้นั้นย่อมมีส่วนได้เสีย สามารถเอาประกันภัยในเหตุการณ์นั้นได้

คำว่า "ผู้มีส่วนได้เสีย" กฏหมายไม่ได้กำหนดไว้ให้ชัดเจน แต่พอที่จะสรุปได้ ดังนี้

1.ผู้ที่มีกรรมสิทธิ์สิทธิ ประโยชน์ หรือความรับผิดตามกฎหมาย ซึ่งสามารถคำนวณหรือตีราคาเป็นจำนวนเงินได้
2.ผู้มีความผูกพันกับวัตถุที่เอาประกันภัย
3.การมีส่วนได้เสียในเหตุประกันภัยนั้น จะต้องมีอยู่ในขณะที่เกิดสัญญาประกันภัย

A.ผู้มีส่วนได้เสียในเหตุประกันภัย กรณีประกันวินาศภัย

เมื่อมีวินาศภัยเกิดขึ้นแก่ทรัพย์สิน มีผลทำให้ผู้ใดได้รับความเสียหายบ้าง ตัวอย่างเช่น
–ผู้มีกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สิน, ผู้เช่าซื้อ, เจ้าหนี้, ผู้รับประกันภัยต่อ, ผู้รับเหมาก่อสร้าง, นายคลังสินค้า

B.ผู้มีส่วนได้เสียในเหตุประกันภัย กรณีสัญญาประกันชีวิต

1.ผู้เอาประกันภัย ประกันชีวิตตนเอง คือ ผู้มีส่วนได้เสีย
2.ผู้เอาประกันภัย ประกันชีวิตบุคคลอื่น จะต้องมีความสัมพันธ์ถึงขนาดเรียกได้ว่ามีส่วนได้เสียในชีวิตของบุคคลอื่นนั้น
–ผู้มีความสัมพันธ์ทางครอบครัว เช่น คู่สมรส ผู้บุพการี ผู้สืบสันดาน เป็นต้น
–ผู้มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ เช่น เจ้าหนี้กับลูกหนี้ นายจ้างกับลูกจ้าง เป็นต้น

ผลของการที่ ผู้เอาประกันไม่ใช่ผู้มีส่วนได้เสีย จะทำให้สัญญาประกันภัยไม่ผูกพัน ไม่มีหนี้ที่จะต้องชำระต่อกัน ถ้าชำระไปแล้ว ต้องคืนตามหลักลาภมิควรได้

จะเห็นได้ว่า...การประกันภัยรถยนต์
มีรายละเอียดการคุ้มครองที่หลากหลายและแตกต่างกัน
แล้วท่านจะเลือกการประกันภัยรถยนต์แบบไหน ให้เหมาะสมกับท่าน
ท่านต้องศึกษาทำความเข้าใจกรมธรรม์ในแต่ละประเภท  
ติดต่อเรา โทร. 087-347-1411 หรือ ID Line : 0884438836
รับประกันความพึงพอใจ ท่านจะไม่ผิดหวัง แน่นอน ครับ

ประกันภัยรถยนต์ ราคาถูกที่สุด
Click ที่นี่ >>>
ประกันภัยรถยนต์ ราคาถูกที่สุด <<<