วันเสาร์ที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2558

ค่าเสียหายส่วนแรก

ประกันภัยรถยนต์

ค่าเสียหายส่วนแรก (Excess หรือ Deductible)

ประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ ผู้เอาประกันควรทำความเข้าใจ ค่าเสียหายส่วนแรก
คือ ค่าเสียหายที่ผู้เอาประกันต้องจ่ายส่วนแรกก่อนที่ผู้รับประกันจะจ่ายค่าสินไหมทดแทน ดังนี้

A.ค่าเสียหายส่วนแรก กรณีทำผิดเงื่อนไขในกรมธรรม์

1) กรมธรรม์แบบระบุชื่อคนขับ (จะได้รับส่วนลดกรณีระบุชื่อคนขับ)
แต่เราอนุญาตให้คนอื่นขับขี่ เมื่อเกิดอุบัติเหตุและเป็นฝ่ายผิด เราจะต้องรับผิดค่าเสียหายส่วนแรกในแต่ละครั้ง ดังนี้
ก. 2,000 บาทแรก สำหรับความเสียหายต่อทรัพย์สินบุคคลภายนอก
ข. 6,000 บาทแรก สำหรับความเสียหายต่อตัวรถยนต์ของเรา

2) ใช้รถผิดประเภทจากที่ระบุในกรมธรรม์ เช่น ระบุการใช้รถยนต์ว่า "ใช้ส่วนบุคคล ไม่ใช่รับจ้างหรือให้เช่า" แต่เรานำไปรับจ้างหรือให้ผู้อื่นเช่า เมื่อเกิดอุบัติเหตุและเป็นฝ่ายผิด  เราจะต้องรับผิดค่าเสียหายส่วนแรกในแต่ละครั้ง 2,000 บาทแรก สำหรับความเสียหายต่อทรัพย์สินบุคคลภายนอก

3) ไม่สามารถระบุสาเหตุได้ชัดเจน เมื่อเกิดความเสียหาย ทำให้ผู้รับประกันไม่สามารถรับช่วงสิทธิไล่เบี้ยคนที่ต้องรับผิดชอบได้

B.ค่าเสียหายส่วนแรก กรณีโดยสมัครใจ

-ผู้เอาประกันตกลงกับผู้รับประกัน ยอมรับผิดชอบค่าเสียหายส่วนแรก เพื่อที่จะได้รับส่วนลดของเบี้ยประกันตามที่ตกลงกัน  เช่น เบี้ยประกัน 25.000 บาท กำหนดค่าเสียหายส่วนแรก 5.000 บาท เบี้ยประกันคงเหลือ 20.000 บาท เป็นต้น

ค่าเสียหายส่วนแรกนี้ ถูกกำหนดและควบคุมโดย คปภ.(สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย) เพื่อให้ผู้เอาประกันไม่ประมาทและเพิ่มความระมัดระวังในการขับขี่รถให้ปลอดภัย ไม่เกิดค่านิยมคอยโยนภาระของตนเองให้ผู้อื่น(บริษัทประกัน) หรือไม่ตระหนักป้องกันไม่ให้เกิดความเดือดร้อนแก่ผู้อื่น เพราะคิดว่าไม่ต้องรับผิดชอบ ประกันจะรับผิดชอบให้หมด ซึ่งเป็นค่านิยมที่ไม่ถูกต้อง

ถ้าผู้เอาประกันเข้าใจและยอมรับไม่เกิดปัญหา แต่มีผู้เอาประกันหลายรายซื้อประกันโดยไม่รู้ว่ามีเงื่อนไขนี้ เห็นแก่เบี้ยประกันถูกกว่าที่อื่น โดยที่ผู้ขายไม่ชี้แจงเงื่อนไขค่าเสียหายส่วนแรกให้ทราบก่อน

จะเห็นได้ว่า...
การประกันภัยรถยนต์ มีรายละเอียดการคุ้มครองที่หลากหลายและแตกต่างกัน
แล้วท่านจะเลือกการประกันภัยรถยนต์แบบไหน ให้เหมาะสมกับท่าน
ท่านต้องศึกษาทำความเข้าใจในแต่ละประเภท
ติดต่อเรา โทร. 087-347-1411 หรือ ID Line : 0884438836
รับประกันความพึงพอใจ ท่านจะไม่ผิดหวัง แน่นอน ครับ.


ประกันภัยรถยนต์ ราคาถูกที่สุด
Click ที่นี่ >>>
ประกันภัยรถยนต์ ราคาถูกที่สุด <<<