วันเสาร์ที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2558

พรบ รถยนต์

พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535

คือ กฏหมายบังคับให้มีการทำประกันภัยรถยนต์ หรือประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ ซึ่งบังคับให้รถยนต์ทุกคันต้องทำประกันภัยตาม พ.ร.บ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 หากฝ่าฝืน มีโทษปรับไม่เกิน 10,000 บาท ให้ความคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ ทั้งผู้ขับขี่ ผู้โดยสาร และผู้อื่นที่ประสบภัยจากรถ

ประเภทรถที่ต้องทำประกันภัยตาม พ.ร.บ.ฯ

รถทุกชนิดทุกประเภท เช่น รถจักรยานยนต์ รถยนต์ รถโดยสาร รถบรรทุก รถพ่วง รถอีแต๋น ฯลฯ รถบางประเภทที่ไม่ได้รับจดทะเบียนกับกรมการขนส่งทางบก แต่ถ้าเป็นรถที่เดินด้วยเครื่องยนต์ ถือว่าต้องทำ ประกัน พ.ร.บ. ด้วย

ผู้ที่มีหน้าที่ต้องทำประกันภัยตาม พ.ร.บ.ฯ

1.เจ้าของรถ
2.ผู้ครอบครองรถ (ผู้เช่าซื้อ)
3.เจ้าของรถซึ่งนำรถที่จดทะเบียนในต่างประเทศเข้ามาใช้ในราชอาณาจักรไทยชั่วคราว
((( ฝ่าฝืน มีโทษปรับไม่เกิน 10,000 บาท )))

รถที่ไม่ต้องทำประกันภัยตาม พ.ร.บ.ฯ

1.รถเฉพาะองค์พระมหากษัตริย์ พระราชทายาท หรือผู้สำเร็จราชการแทน
2.รถของสำนักพระราชวังที่จดทะเบียนและมีเครื่องหมายตามพระราชวังกำหนด
3.รถของราชการ กระทรวง ทบวง กรม ส่วนราชการ และรถยนต์ทหาร
4.รถของหน่วยงานธุรการขององค์กรที่จัดตั้งขึ้นตามรัฐธรรมนูญ และหน่วยงานอิสระที่ระบุไว้ในรัฐธรรมนูญ

วงเงิน ความคุ้มครอง ประกันภัยตาม พ.ร.บ.ฯ

พรบ รถยนต์

การรับสิทธิคุ้มครองจากประกันภัยตาม พ.ร.บ.ฯ

ผู้ประสบภัยสามารถเข้ารักการรักษากับโรงพยาบาล โดยโรงพยาบาลสามารถเบิกค่ารักษากับบริษัทประกันภัยได้ทันที ถ้าไม่ได้เข้ารักษาตัวกับโรงพยาบาล สามารถนำเอกสารไปเบิกค่าสินไหมทดแทนกับบริษัทประกันภัยได้ภายใน 180 วัน นับจากที่ประสบภัย

การยื่นเอกสารเพื่อขอรับค่าเสียหายเบื้องต้น

ผู้ประสบภัย หรือ ทายาทของผู้ประสบภัย จะต้องยื่นคำขอร้องเพื่อขอรับค่าเสียหายเบื้องต้นภายในระยะเวลา 180 วัน โดยเริ่มนับตั้งแต่วันที่ประสบภัย สามารถยื่นคำร้องต่อ บริษัทประกันภัย หรือ บริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด หรือ สำนักงานกองทุนทดแทนผู้ประสบภัยก็ได้
โดยจะต้องมีหลักฐานเป็นเอกสารดังต่อไปนี้
    ใบเสร็จรับเงินค่ารักษาพยาบาลของโรงพยาบาล
    สำเนาบัตรประชาชน ทะเบียนบ้าน
    สำเนากรมธรรม์ประกันภัย    
    สำเนาทะเบียนรถยนต์
    สำเนาบันทึกประจำวันตำรวจ
    สำเนาใบมรณบัตร (กรณีเสียชีวิต)


จะเห็นได้ว่า...
การประกันภัยรถยนต์ มีรายละเอียดการคุ้มครองที่หลากหลายและแตกต่างกัน
แล้วท่านจะเลือกการประกันรถยนต์แบบไหน ให้เหมาะสมกับท่าน
ท่านต้องศึกษาทำความเข้าใจในแต่ละประเภท
ติดต่อเรา โทร. 087-347-1411 หรือ ID Line : 0884438836
รับประกันความพึงพอใจ ท่านจะไม่ผิดหวัง แน่นอน ครับ.


ประกันภัยรถยนต์ ราคาถูกที่สุด
Click ที่นี่ >>>
ประกันภัยรถยนต์ ราคาถูกที่สุด <<<